Agenți economici

11 Categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (extras din Reg. (CE) nr. 1186/2009)

 Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, precizează cazurile în care, datorită unor împrejurări deosebite, se acordă scutirea de la plata taxelor la import şi la export atunci când mărfurile sunt puse în liberă circulaţie sau sunt exportate din teritoriul vamal al Comunităţii. 

 

Aceste facilităţi se aplică numai în situaţia în care sunt îndeplinite anumite condiţii şi cerinţe, scutirea de la plata taxelor la import/export fiind condiţionată de prezentarea anumitor documente precizate în text.

 

Cazurile în care se acordă scutirea de la plata taxelor la import şi la export persoanelor juridice sunt :

 

 SCUTIRI DE LA PLATA TAXELOR LA IMPORT

Mijloacele de producţie şi alte echipamente importate odată cu transferul de activităţi dintr-un stat terţ în cadrul Comunităţii :

 

 Scutirea de taxe la import se limitează la mijloacele de producţie şi alte echipamente

 • care au fost folosite de întreprindere cu minimum 12 luni înainte de data la care întreprinderea şi-a încetat activitatea într-un stat terţ din care şi-a transferat activităţile;
 • sunt destinate aceloraşi scopuri după transfer;
 • sunt adecvate întreprinderii respective prin natura şi mărimea lor.

 

 Produse obţinute de fermierii comunitari din proprietăţile situate într-un stat terţ:

Scutirea de taxe la import se limitează la produsele care nu au suferit nici un tratament în afara celui obijnuit în cazul recoltării sau producerii;
Scutirea de taxe la import se acordă numai pentru produsele aduse pe teritoriul Comunităţii de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

 

 Seminţe, îngrăşăminte şi produse pentru tratamentul solului şi al recoltelor importate de producătorii agricoli:

 Scutirea de taxe la import se limitează la cantităţile necesare exploatării proprietăţii;
Scutirea de taxe la import se acordă numai pentru seminţe, îngraşăminte şi alte produse importate direct pe teritoriul vamal al Comunităţii de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

 

Materiale educaţionale, ştiinţifice şi culturale; instrumente şi aparate ştiinţifice:

Scutirea de taxe la import se acordă cu condiţia ca materialele educaţionale, ştiinţifice şi culturale să fie cele enumerate în anexe , parte integrantă a regulamentului şi cu condiţia respectării destinaţiei şi scopului pentru care sunt folosite.
Scutirea de taxe la import se acordă cu condiţia ca intrumentele şi aparatele ştiinţifice să fie importate exclusiv în scopuri necomerciale şi să fie destinate :

 • fie instituţiilor publice sau de utilitate publică ce au ca principală activitate învaţământul sau cercetarea ştiintifică;
 • fie instituţiilor cu caracter privat care au ca principală activitate învaţământul sau cercetarea ştiinţifică, aprobate de către autorităţile competente ale statelor membre;

 

Scutirea se acordă şi 

 • pieselor de schimb, elementelor sau accesoriilor specifice care se adaptează intrumentelor sau aparatelor ştiinţifice;
 • uneltelor folosite pentru întreţinerea, controlul, calibrarea sau repararea intrumentelor sau aparatelor ştiintifice.

 Scutirea de taxe la import se acordă şi echipamentelor care se importă în scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau un organism de cercetare ştiinţifică care îşi are sediul în afara Comunităţii.

 

Animale de laborator şi substante biologice sau chimice utilizate în cercetare:

 Se limitează la animalele şi la substanţele biologice sau chimice care sunt destinate:

 • instituţiilor publice sau de utilitate publică;
 • instituţiilor cu caracter privat.

 

Substanţe terapeutice de origine umană şi reactivi folosiţi pentru stabilirea grupei sanguine şi a tipului de ţesut:

 Scutirea de taxe la import se limitează la produsele care:

 • sunt destinate instituţiilor sau laboratoarelor acreditate de către autorităţile competente;
 • sunt însoţite de un certificat de conformitate emis de un organ autorizat competent;
 • se află în containere care poartă o etichetă specială.

 

Instrumente şi aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale:

 Scutirea de taxe la import se acordă instrumentelor şi aparatelor destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale, care sunt oferite ca donaţie de către un organism cu caracter caritabil sau filantropic sau de către o persoana privată organismelor de sănătate, serviciilor spitalelor şi institutelor de cercetare medicală desemnate de către autorităţile competente.

 

Substanţe de referinţă pentru controlul calităţii medicamentelor:

Scutirea de taxe la import se acordă transporturilor care conţin eşantioane de substanţe de referinţă autorizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi destinate controlului calităţii substanţelor utilizate pentru fabricarea medicamentelor.

Se adresează destinatarilor desemnaţi de către autorităţile competente.

 

Produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaţionale:
   
Scutirea de taxe la import se acordă produselor farmaceutice de uz medical uman sau veterinar pentru persoanele sau animalele care vin din state terţe sau pentru a participa la evenimente sportive internaţionale organizate pe teritoriul vamal al Comunităţii.

 

Mărfuri pentru organizaţii de binefacere sau filantropice; articole destinate nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap:

 

Scutirea de taxe la import se acordă :

 • bunurilor indispensabile importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice autorizate de autorităţile competente pentru a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiaşe;
 • bunuri de orice tip expediate gratuit de către o persoană sau organizaţie stabilită în afara teritoriului Comunităţii şi fără vreun scop comercial din partea expeditorului către organizaţii de stat sau alte organizaţii de binefacere sau filantropice autorizate de autorităţile competente pentru a fi folosite la strângerea de fonduri cu ocazia unor evenimente de binefacere ocazionale în beneficiul persoanelor nevoiaşe;
 • echipament şi materiale de birou expediate gratuit de o persoană sau organizaţie înfiinţată în afara teritoriului vamal al Comunităţii, fără vreun scop comercial din partea expeditorului, către organizaţii de stat sau alte organizaţii de binefacere sau filantropice autorizate de autorităţile competente pentru a fi folosite exclusiv în scopul satisfacerii nevoilor lor operaţionale sau a îndeplinirii obiectivelor lor de binefacere sau filantropice.

 

Sunt admise cu scutire de taxe la import şi articolele special create pentru dezvoltarea educaţională, ştiintifică sau culturală a nevăzătorilor, cu condiţia ca acestea să fie importate de către:

 • nevăzători;
 • de instituţii sau organizaţii implicate în educaţia sau acordarea de asistenţă nevăzătorilor, autorizate de autorităţile competente ale statelor membre. Sunt admise cu scutire de taxe la import obiectele special concepute pentru educaţie, utilizare şi promovare socială a persoanelor cu handicap fizic sau mintal, altele decât orbii , atunci când sunt importate:
 • de către persoanele cu handicap pentru propriul uz;
 • de către instituţiile sau organizaţiile care sunt desemnate de către autorităţile competente.

 

Sunt admise cu scutire de taxe la import mărfurile importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice aprobate de autorităţile competente care:

 • urmează să fie distribuite gratuit victimelor catastrofelor;
 • urmează să fie disponibilizate gratuit victimelor unor astfel de catastrofe.

 

Decoraţii onorifice sau premii:

Sunt admise cu scutire de taxe la import următoarele:

 • decoraţii conferite de guverne ale unor ţări terţe unor persoane a căror reședinţă obișnuită se află pe teritoriul vamal al Comunităţii;
 • cupe, medalii şi articole similare de natură simbolică care, după ce au fost conferite într-o ţară terţă unor persoane a căror reşedinţă se află pe teritoriul comunitar sunt importate personal pe teritoriul vamal alComunităţii de către persoanele respective.
 •  

Cadouri primite în contextul relaţiilor internaţionale:

Sunt admise în scutire de taxe la import bunurile care sunt:

 • importate pe teritoriul vamal al Comunităţii de către persoane care au efectuat o vizită oficială într-un stat terţ şi primite de acestea cadou;
 • importate pe teritoriul vamal al Comunităţii de către persoane care efectuează o vizită oficială în teritoriul vamal al Comunităţii şi care intenţionează să le ofere cadou;
 • trimise cadou, în semn de prietenie sau bunavoinţă, de către un organism, o autoritate publică sau un grup oficial unui organism public, unei autorităţi sau unui grup oficial care deţin aprobare din partea autorităţilor competente.

 

Bunuri folositede monarhi sau şefi de stat:

Sunt admise cu scutire de taxe la import :

 • cadouri pentru monarhi aflaţi la putere și șefi de stat;
 • bunuri ce urmează a fi folosite sau consumate de monarhi aflaţi la putere și de șefi de stat din ţări terţe sau persoane care îi reprezintă în mod oficial pe aceștia, pe durata șederii lor pe teritoriul vamal al Comunităţii.

 

 

Bunuri importate în scopul promovării comerţului:

Sunt admise cu scutire de taxe la import mostrele de mărfuri cu valoare nesemnificativă.

Sunt admise cu scutire de taxe la import cataloage, liste de preţuri, instrucţiuni de folosire sau broşuri; scutirea se limitează la materiale publicitare tipărite ce îndeplinesc anumite condiţii.

Sunt admise cu scutire de taxe la import produsele folosite sau consumate la un târg comercial sau o altă manifestare similară, de tipul: mici mostre reprezentative de mărfuri, mărfuri importate pentru a fi prezentate, diverse materiale cu valoare mică (vopsele, lacuri, etc.) folosite pentru construirea, echiparea şi decorarea standurilor temporare, materiale tipărite, cataloage, prospecte, etc.

 

Mărfuri importate în scopul examinării, analizării sau testării:

Sunt admise cu scutire de taxe la import mărfurile care urmează să fie supuse examinării, analizării sau testării pentru a li se determina compoziţia, calitatea sau alte caracteristici tehnice, în scopul informării sau cercetării industriale sau comerciale.

Scutirea se acordă cu condiţia ca mărfurile în cauză să fie consumate complet sau distruse pe durata examinării, analizării sau testării; produsele rămase după terminarea examinărilor, analizelor sau testelor se supun plăţii taxelor la  import.

 

Trimiteri adresate organizaţiilor care protejează dreptul de autor sau drepturile de brevete industriale şi comerciale:

 Se admit cu scutire de taxe la import mărcile înregistrate, modelele sau desenele şi suportul material al acestora, precum şi cererile de brevete de investiţie sau altele asemenea care trebuie prezentate organismelor competente în domeniul protecţiei drepturilor de autor sau a drepturilor de brevete industriale şi comerciale.

Literatura turistică informativă:

 Sunt admise cu scutire de taxe la import:

 • documentaţia ( pliante, broşuri, cărţi, reviste, etc.) destinate distribuţiei gratuite şi care au ca scop principal încurajarea publicului să viziteze ţări străine, etc.
 • listele şi anuarele hoteliere străine publicate de agenţii de turism străine sau sub auspiciile acestora şi orarele serviciilor de transport străine;
 • materialul de referinţă furnizat reprezentanţilor acreditaţi sau corespondenţilor numiţi de către agenţiile de turism străine şi care nu sunt destinate distribuţiei, respectiv anuare, liste telefonice , etc.

 

Documente şi articole diverse:

 Sunt admise cu scutire de taxe la import :

 • documente trimise gratuit serviciilor publice ale statelor membre;
 • publicaţii ale guvernelor străine şi publicaţiile oficiale ale organismelor internaţionale, destinate distribuţiei gratuite;
 • buletine de vot pentru alegerile organizate de organisme înfiinţate în state terţe;
 • obiecte ce urmează a fi prezentate ca dovadă sau în alte scopuri similare la tribunale sau alte agenţii oficiale ale statelor membre;
 • specimene de semnatură şi circulare tipărite referitoare la semnăturile trimise ca parte a schimburilor obijnuite de informaţii între serviciile publice sau instituţiile bancare;
 • materiale oficiale trimise băncilor centrale ale statelor membre;
 • rapoarte, declaraţii, note, prospecte, cereri şi alte documente alcătuite de companii înregistrate într-un stat terţ şi trimise purtătorilor sau celor care au subscris pentru titluri de valoare emise de astfel de firme;
 • mijloace de informare în masă înregistrate( cartele perforate, înregistrări sonore, microfilme,etc.) folosite pentru transmiterea de informaţii trimise gratuit destinatarului, atâta timp cât admiterea cu scutire de drepturi vamale nu duce la abuzuri sau la denaturări majore ale regulilor concurenţei;
 • dosare, arhive, formulare tipărite şi alte documente folosite la reuniuni internaţionale, conferinţe sau congrese şi rapoarte privind astfel de întruniri;
 • planuri, desene tehnice, copii de desene, descrieri şi alte documente similare importate în vederea obţinerii sau onorării comenzilor în state terţe sau a participării la un concurs desfăşurat pe teritoriul vamal al Comunităţii;
 • documente ce urmează a fi folosite pentru verificările realizate pe teritoriul vamal al Comunităţii de către instituţii înfiinţate în ţări terţe;
 • formulare tipărite ce urmează a fi folosite ca documente oficiale în mişcarea internaţională a vehiculelor sau mărfurilor, în cadrul convenţiilor internaţionale;
 • formulare tipărite, etichete, bilete şi alte documente similare trimise de întreprinderi de transport sau de întreprinderi din industria hotelieră dintr-un stat terţ agenţiilor de turism înfiinţate pe teritoriul vamal al Comunităţii;
 • formulare oficiale tipărite dintr-un stat terţ sau de la autorităţi internaţionale şi material tipărit care respectă standardele internaţionale trimise, în vederea distribuirii, de către asociaţiile dintr-un stat terţ asociaţiilor corespondente care îşi au sediul pe teritoriul vamal al Comunităţii;
 • fotografii, diapozitive şi matriţe pentru fotografii, cu sau fără titlu de capitol, trimise agenţiilor de presă sau editorilor de ziare sau reviste;
 • timbre fiscale şi similare care atestă achitarea taxelor în state terţe;

 

Materiale auxiliare pentru stivuirea şi protejarea mărfurilor pe durata transportului acestora:

Se admit cu scutire de taxe la import diverse materiale cum ar fi sfoara, paiele, pânza, hârtia şi cartonul, lemnul şi materialele plastice care se folosesc pentru stivuire şi protejare, a mărfurilor pe durata transportului acestora dintr-o ţară terţă pe teritoriul vamal al Comunităţii, care nu sunt refolosibile.

 

Aşternuturi de paie, furaje şi hrană pentru animale pe durata transportului acestora:

 Se admit cu scutire de taxe la import aşternuturile de paie, furajele şi hrana pentru animale de orice tip, încărcată în mijloace de transport folosite pentru a transporta animale dintr-o ţară terţă pe teritoriul vamal al Comunităţii, cu scopul de a fi distribuite animalelor pe durata călătoriei.

 Carburanţi şi lubrifianţi la bordul vehiculelor cu motor terestre şi în containerele cu destinaţii speciale:

 Se admit cu scutire de taxe la import:

 • carburantul continut în rezervoarele normale ale: autovehiculelor pentru turism, ale autovehiculelor utilitare şi ale motocicletelor; ale containerelor cu destinaţii speciale;
 • carburantul conţinut în rezervoarele portabile de la bordul autovehiculelor pentru turism şi al motocicletelor, în limita a zece litri pe vehicul şi fără a aduce atingere dispoziţiilor naţionale în materie privind deţinerea şi transportul de carburant;
 • scutirea de taxe la import se limitează şi la lubrifianţii aflaţi în autovehicule şi care sunt necesari pentru funcţionarea normală a acestora pe durata călătoriei.


 

Materiale pentru construcţia, întreţinerea sau ornamentarea monumentelor funerare sau cimitirelor victimelor de război:

 Se admit cu scutire de taxe la import mărfurile de orice categorie, importate de organizaţii autorizate în acest scop de către autorităţile competente, ce urmează a fi folosite pentru construcţia, întreţinerea sau ornamentarea monumentelor funerare sau cimitirelor victimelor de război.

      

Sicrie, urne funerare şi articole funerare ornamentale:

 Sunt admise fără plata taxelor la import:

 • sicrie conţinând trupuri și urne conţinând cenușa unor persoane decedate, precum și flori, coroane și alte obiecte ornamentale care le însoţesc în mod normal;
 • flori, coroane și alte obiecte ornamentale aduse de persoanedomiciliate în state terţe, care participă la o înmormântare sau care vin pentru a decora morminte de pe teritoriul vamalal Comunităţii, cu condiţia ca aceste importuri să nu denote, prin natura sau cantitatea lor, vreun interes comercial.

 

SCUTIRI DE LA PLATA TAXELOR LA EXPORT

 

Animale domestice exportate cu ocazia transferului de activităţi agricole din Comunitate într-un stat terţ:

Pot fi exportate fără plata taxelor la export animalele domestice care formează şeptelul unei întreprinderi agricole care a încetat să funcţioneze în teritoriul vamal al Comunităţii şi îşi transferă activităţile într-o ţară terţă.

Scutirea se limitează la un număr de animale domestice adecvat naturii şi dimensiunilor întreprinderii agricole.

 

Produse obţinute de producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea pe proprietăţi aflate în Comunitate:

Se pot exporta fără plata taxelor la export produsele agricole sau animaliere obţinute în teritoriul vamal al Comunităţii pe proprietăţi învecinate cu un stat terţ, conduse, în calitate de proprietari sau concesionari, de persoane a căror întreprindere principală se află într-o ţară terţă învecinată teritoriului vamal al Comunităţii.

Produsele obţinute de la animalele domestice trebuie să fie derivate de la animale care sunt originare din ţara terţă respectivă sau să satisfacă cerinţele pentru libera circulaţie acolo.

Scutirea se limitează la produsele care nu au suferit nici un tratament, cu excepţia celor care urmează în mod normal după recoltarea sau producerea lor.

Scutirea se acordă numai pentru produsele aduse în respectivul stat terţ de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

 

Seminţe exportate de producătorii agricoli pentru folosirea pe proprietăţi situate în state terţe

Se pot exporta cu scutire de la plata taxelor la export seminţele destinate folosirii pe proprietăţi situate într-un stat terţ învecinat teritoriului vamal al Comunităţii şi conduse, în calitate de proprietari sau concesionari, de persoane a căror întreprindere principală se află pe respectivul teritoriu vamal în imediata vecinătate a ţării terţe respective.

Scutirea se limitează la cantităţile de seminţe necesare pentru funcţionarea proprietăţii.

Scutirea se acordă numai pentru seminţele exportate direct de pe teritoriul vamal al Comunităţii de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

 

Furajele şi hrana care însoţesc animalele pe durata exportului acestora.

Se pot exporta fără plata taxelor la export orice tip de furaje şi hrană pentru animale încărcate la bordul mijloacelor de transport folosite pentru transportul de animale de pe teritoriul vamal al Comunităţii într-o ţară terţă, cu scopul de a fi distribuite animalelor pe durata călătoriei.