Agenți economici

10 Contravenţii şi infracţiuni vamale

INFRACŢIUNI VAMALE

(Extras din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, TITLUL XII, Secţiunea a 1-a)


Art. 270. - Introducerea sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 271. - Introducerea sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase, constituie infracţiunea de contrabandă calificată şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare.

Art. 272. - Folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale, de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau bunuri, decât cele prezentate în vamă constituie infracţiunea de folosire de acte nereale şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 273. - Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 274. - Faptele prevăzute la art 270 - 273 săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 275. - Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 270-274 se pedepseşte.

Art. 276. - Dacã faptele prevăzute la art. 270 - 274 sunt sãvârşite de angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice, se poate aplica şi interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din Codul penal.

Art.277. - Când mărfurile sau alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunii nu se găsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în lei.

Art.278. - Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile Codului penal al României precum şi cu dispoziţiile penale prevăzute în alte legi speciale.


CONTRAVENŢII VAMALE


 I. Extras din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, TITLUL XII, Secţiunea a 2-a

Art. 279. - Faptele care constituie contravenţii la reglementările vamale, procedura de constatare şi sancţionare a acestora se stabilesc prin regulamentul vamal aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Art. 280.

 • (1) Contravenţiile vamale săvârşite în incintele vamale şi în locurile unde se desfăşoară operaţiuni sub supraveghere vamală se constată şi se sancţionează de persoanele împuternicite de către autoritatea vamală.
 • (2) În cazul în care contravenţiile vamale sunt constatate de organele de poliţie sau alte organe cu atribuţii de control, în alte locuri decât cele prevăzute la alin. (1), acestea au obligaţia de a prezenta de îndată actele constatatoare la autoritatea vamală cea mai apropiată împreună cu mărfurile care fac obiectul contravenţiei.
 • (3) După verificarea încadrării faptei în reglementările vamale, autoritatea vamală aplică amenda şi dispune, după caz, reţinerea bunurilor în vederea confiscării.
 • (4) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.


Art. 281. - Dispoziţiile art. 279 şi 280 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi (3) şi art. 29.

 II. Extras din Hotararea Guvernului nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, PARTEA VI, CAPITOLUL X


ART. 651 Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda de la 500 lei la 1500 lei următoarele fapte:

 • a) neindeplinirea de către transportator ori de reprezentantul acestuia a obligaţiei de a depune la biroul vamal de frontieră documentele însoţitoare ale mijloacelor de transport aflate în trafic internaţional si a documentelor privind marfurile transportate cu acestea;
 • b) nedepunerea de catre comandantul, armatorul sau agentul navei a declaratiei proviziilor de bord, in termenele legale;
 • c) neindeplinirea de catre organele postale a obligatiei de a declara si prezenta autoritatii vamale coletele si trimiterile postale in vederea controlului vamal;
 • d) neindeplinirea de catre organele postale a obligatiei de a prezenta biroului vamal de frontiera lista sacilor postali;
 • e) neprezentarea de catre transportator, la solicitarea autoritatii vamale, a documentelor aferente mijlocului de transport pentru marfurile transportate, aflate in trafic international;
 • f) nerespectarea de catre orice persoana a obligatiei de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamala;
 • g) transferarea marfurilor care au facut obiectul unei declaratii sumare, in alte cazuri si locuri decat cele stabilite de autoritatea vamala;
 • h) neindeplinirea de catre titularul operatiunii comerciale sau de catre reprezentantul acestuia a obligatiei de a solicita in termenul legal pentru marfurile inscrise in declaratia sumara, o destinatie vamala;
 • i) neindeplinirea de catre transportatorul sau gestionarul marfurilor nevamuite a obligatiei de a asigura integritatea sigiliilor sau marcajelor, cu exceptia cazului fortuit sau de forta majora;
 • j) nerespectarea de catre titularul unei informatii obligatorii a prev. art. 15 alin. (2);
 • k) neindeplinirea de catre titularul unei autorizatii emise de catre Autoritatea Nationala a Vamilor, a obligatiei de a anunta autoritatea vamala asupra oricarei modificari intervenite dupa acordarea acesteia;
 • l) depunerea declaratiei vamale continand date incomplete sau inexacte, in cazul in care aceasta fapta nu influenteaza stabilirea drepturilor de import si a altor drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe ce se stabilesc la punerea in libera circulatie a marfurilor dar produce efecte asupra aplicarii masurilor de politica comerciala ori a altor dispozitii stabilite prin reglementari speciale.


ART. 652 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei urmatoarele fapte:

 • a) neindeplinirea de catre conducatorul mijlocului de transport a obligatiei de a opri la semnalul formal specific al personalului vamal abilitat;
 • b) acostarea navelor sau aterizarea aeronavelor in alte locuri decat in punctele de control unde functioneaza autoritatea vamala, cu exceptia cazului fortuit, de forta majora sau de boala grava la bord;
 • c) neprezentarea documentelor de orice natura si pe orice fel de suport, solicitate in cadrul controlului vamal, precum si nerespectarea termenului stabilit de autoritatea vamala, pentru prezentarea documentelor;
 • d) neindeplinirea de catre persoanele fizice care intra sau ies din tara a obligatiei de a declara si de a prezenta in vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevazuta aceasta obligativitate;
 • e) furnizarea de catre un solicitant a unor informatii eronate sau incomplete in baza carora a fost adoptata de catre autoritatea vamala o decizie favorabila acestuia;
 • f) exercitarea oricarei activitati comerciale, industriale sau de servicii intr-o zona libera, antrepozit liber sau port liber, fara respectarea conditiilor stabilite in reglementarile vamale si fara notificarea prealabila a autoritatii vamale;
 • g) transferarea drepturilor si obligatiilor titularului unui regim vamal economic unor alte persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute pentru a beneficia de regimul in cauza;
 • h) neindeplinirea de catre comisionarul in vama a obligatiilor prevazute la art. 578;
 • i) depunerea unei declaratii vamale care contine date eronate privind incadrarea tarifara a bunurilor sau marfurilor, in cazul in care este influentata stabilirea drepturilor de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care se incaseaza de catre autoritatea vamala la punerea in libera circulatie a marfurilor;
 • j) parasirea porturilor sau aeroporturilor de catre navele sau aeronavele care pleaca in cursa externa, fara viza autoritatii vamale; in acest caz amenda se aplica capitaniei portului sau autoritatilor aeroportuare;
 • k) neindeplinirea de catre titularul regimului de punere in libera circulatie a marfurilor destinate unei anumite utilizari, a obligatiei de a instiinta autoritatea vamala despre schimbarea utilizarii acestora;
 • l) prezentarea de catre un solicitant a unor documente continand date inexacte sau eronate, in vederea obtinerii unei autorizatii sau a unui certificat de origine eliberat de catre autoritatea vamala;
 • m) neindeplinirea de catre titularul regimului vamal de tranzit sau a regimurilor vamale economice a termenelor, conditiilor si obligatiilor prevazute pentru derularea si incheierea acestor regimuri.


ART. 653 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 la 8000 lei:

 • a) sustragerea de la controlul vamal a oricaror bunuri sau marfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal. In acest caz bunurile se confisca;
 • b) descarcarea, incarcarea sau transbordarea bunurilor sau marfurilor pe nave fara permis vamal sau fara acordul autoritatii vamale; in acest caz cantitatea de bunuri incarcate, descarcate sau transbordate se confisca;
 • c) instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in tranzit vamal; marfurile instrainate se confisca;
 • d) depunerea declaratiei vamale si a dovezii de origine, continand date eronate privind originea marfurilor;
 • e) depunerea declaratiei vamale si a documentelor insotitoare continand date eronate privind valoarea facturata a marfurilor;
 • f) depunerea declaratiei vamale si a documentelor insotitoare continand date eronate privind cantitatea marfurilor daca fapta nu constituie infractiune prevazuta de Codul vamal. In cazul in care prin aceasta fapta este influentata stabilirea drepturilor de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care se incaseaza de catre autoritatea vamala la punerea in libera circulatie a marfurilor, marfurile constatate in plus fata de cele inscrise in declaratia vamala se confisca;
 • g) exercitarea activitatii de comisionar in vama fara autorizatie; veniturile realizate din activitatea neautorizata se confisca;
 • h) depunerea declaratiei vamale si a documentelor insotitoare continand date eronate privind felul marfurilor. In cazul in care prin aceasta fapta este influentata stabilirea drepturilor de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care se incaseaza de catre autoritatea vamala la punerea in libera circulatie a marfurilor, marfurile constatate in plus fata de felul celor inscrise in declaratia vamala se confisca. Prin felul marfurilor se intelege varietatea, tipul sau acele caracteristici definitorii.


ART. 654 In cazul contraventiilor prevazute la art. 653 lit. a)-c), atunci cand marfurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata unei sume egala cu valoarea in vama a acestora, la care se adauga drepturile de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe ce se stabilesc la punerea in libera circulatie a marfurilor. Aceasta masura are acelasi efect juridic ca si confiscarea marfurilor in ceea ce priveste stingerea datoriei vamale.

ART. 655 Faptele prevazute la art. 651-653 constituie contraventii daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune.

ART. 656 Contraventiile vamale se constata prin procese verbale de contraventie incheiate de personalul vamal care are atributii in acest sens.

ART. 657 Contraventiilor prevazute in acest capitol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Contravenientii pot sa conteste procesul verbal de contraventie potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

III. Extras din Hotãrârea Guvernului nr.946 din 22 august 2007 pentru modificarea si completarea unor hotãrâri din domeniul vamal

Art. II. - Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.707/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.520 din 15 iunie 2006, cu completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

44. Literele c) şi j) ale articolului 651 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„c) neîndeplinirea de către organele poştale a obligaţiei de a declara şi de a prezenta autorităţii vamale coletele şi trimiterile poştale care, potrivit legii, sunt supuse controlului vamal;

j) nerespectarea de către titularul unei informaţii obligatorii a obligaţiei de a declara autorităţilor vamale, în momentul efectuării formalităţilor vamale, că este în posesia unei informaţii obligatorii care se referă la mărfurile în cauză;" .

45. Literele d) şi j) ale articolului 652 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„d) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei de a declara şi de a prezenta în vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevăzută această obligativitate;

j) părăsirea porturilor sau a aeroporturilor de către navele sau aeronavele care trec frontiera, fără viza autorităţii vamale; în acest caz amenda este aplicată căpităniei portului sau autorităţilor aeroportuare;"

46. Literele b) şi e) ale articolului 653 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„b) descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autorităţii vamale; în acest caz cantitatea de bunuri încărcate, descărcate sau transbordate se confiscă;

e) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date incomplete sau eronate privind valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor;"

47. După alineatul (1) al articolului 653 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) În cazul în care contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) are ca obiect produse accizabile, contravenţia se sancţioneazã cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei, confiscarea bunurilor sustrase de la controlul vamal şi reţinerea mijlocului de transport folosit la săvârşirea contravenţiei până la plata amenzii."

48. După articolul 653 se introduce un nou articol, articolul 6531 cu următorul cuprins:
„Art. 6531 - Dacă la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 651 - 653 sunt folosite mijloace de transport modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângã celelalte sancţiuni contravenţionale prevăzute, şi confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate." 

Art. IV. - Prevederile art. II pct. 48 şi 49 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.