Agenți economici

04 Proceduri vamale - Reglementări

1. REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii - consolidat, articolele 263-273; 


2. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii 


3.Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii - consolidat, articolele 326-342

4. Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1194/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului

5. Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei ECS-faza II pentru operatorii economici

 

6. Implementare cod procedura de tip D la export

 

7. Instructiuni cu privire la implementarea codului de procedura de tip D la export

 

8. Completare implementare cod procedura D la export

 

9. Implementare mesaj ”Notificare de export”