Agenți economici

04 Proceduri vamale - Notificare de reexport

Începând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
- Regulament delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulament de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Procedurile unionale ce reglementează notificarea de reexport sunt stabilite prin: 

- art. 274 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, 
- articolele 343 și 344 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii. 

Prin Normele tehnice de utilizare și completare a notificării de reexport aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1196/13.04.2016, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 306/21.04.2016, Partea I, se stabilește procedura de urmat în cazul în care este necesară depunerea unei notificări de reexport. 

Notificarea de reexport se utilizează în situațiile în care mărfurile neunionale sunt reexportate direct dintr-o zonă liberă sau dintr-un depozit temporar și pentru care nu se depune o declarație de reexport sau o declarație sumară de ieșire. 

Notificarea de reexport conține datele necesare pentru a descărca regimul de zonă liberă sau pentru a încheia depozitarea temporară. 

Notificarea de reexport se depune la biroul vamal de ieșire de către una dintre următoarele persoane: 
  a) persoana care scoate mărfurile de pe teritoriul vamal al Uniunii; 
  b) persoana în numele sau pe seama căreia acționează persoana care scoate mărfurile de 
pe teritoriul vamal al Uniunii; 
  c) persoana care își asumă responsabilitatea transportării mărfurilor înaintea ieșirii acestora 
de pe teritoriul vamal al Uniunii. 

Se întocmește în două exemplare din care, unul pentru biroul vamal de ieșire și unul pentru persoana care o depune. 
Biroul vamal de ieșire are obligația să: 
  a) înregistreze notificarea de reexport; 
  b) furnizeze numărul de înregistrare al notificării de reexport către declarant; 
  c) acorde liberul de vamă pentru ieșirea de pe teritoriul vamal al Uniunii, dacă este cazul.