Agenți economici

04 Proceduri vamale - Antrepozitul vamal

Începând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
- Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Definiţie 
Regimul de depozitare permite depozitarea mărfurilor neunionale pe teritoriul vamal al Uniunii fără ca mărfurile să fie supuse:

 
(a) taxelor la import; 
(b) altor taxe, conform altor dispoziţii relevante în vigoare; 
(c) măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii sau scoaterea lor din acesta. 

Durata regimului de antrepozitare 
Perioada în care mărfurile pot rămâne sub regimul de antrepozitare nu este limitată. 
Pe perioada antrepozitării mărfurile sunt sub supraveghere vamală. 

Mărfurile neunionale plasate sub regim de antrepozitare vamală pot fi depozitate în spaţii sau în orice alte amplasamente autorizate pentru acest regim de către autorităţile vamale şi sub supraveghere vamală (antrepozite vamale). 

Condițiile în care este admisă utilizarea unui antrepozit vamal sunt precizate în autorizație. 

Tipuri de antrepozit vamal. 

PUBLIC 

- tip I,  care înlocuiește antrepozitul public de tip A 
- tip II, care înlocuiește antrepozitul public de tip B 

PRIVAT,  care înlocuiește antrepozitul de tip C, D și E. 

Cine poate obţine autorizaţie? 

Pentru utilizarea regimului de antrepozitare vamală este necesar să obţineţi o autorizaţie eliberată de către autorităţile vamale, conform art.211 din Codul Vamal al Uniunii. 

Autorizaţia se acordă la cerere persoanelor care utilizează mărfurile sau asigură utilizarea acestora, sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii şi oferă garanţiile necesare bunei derulări a operaţiunilor. 

Autorizaţia se acordă atunci când autorităţile vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul fără a trebui să introducă măsuri administrative disproporţionate în raport cu nevoile economice în cauză. 

Depunerea unei cereri

În situația în care se solicită eliberarea unei autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală a mărfurilor, transmiterea cererii de eliberare a unei autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală a mărfurilor se efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale.

 

Structura competentă să primească şi să prelucreze cererea este:

a) Autoritatea Vamală Română, în cazul cererii care implică mai mult de un stat membru al Uniunii Europene;

b) direcţia regională vamală în a cărei arie de competenţă se află locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului este ținută sau disponibilă și în care urmează a fi desfășurate cel puțin o parte dintre activitățile care fac obiectul autorizaţiei.

 

Cererea se depune în Portalul Operatorilor Economici EU -Trader Portal, https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/.

Mai multe informații despre sistemul de decizii vamale puteți obține de aici: https://www.customs.ro/e-customs/dv