Agenți economici

04 Proceduri vamale - Reglementări

1. REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii


2. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei.

3. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

 

5. Prezentare proceduri simplificate de vamuire

6. Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 2066/25.07.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, publicat în Monitorul Oficial nr. 558/25.07.2016, Partea I. - ABROGAT

7.Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 2460 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării;


8. Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 1892/24.06.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea și completarea formularelor declarației vamale și a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declarației vamale;

9. Ordinul Vicepresedintelui ANAF nr. 6341/14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalităţilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulaţie şi exportul de presa, tipărituri, energie electrică şi mărfuri transportate prin conducte, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006;

 

10. Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 6342/14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulaţia sacilor şi trimiterilor postale externe între birourile vamale, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006;

11. Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F nr. 6343/ 14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic international, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006.

12. Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, modificat prin Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F nr. 615/20.03.2012, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 225/04.04.2012 (ABROGAT);

 

13. Ordinul preşedintelui Autorității Vamale Române nr. 475/07.03.2023 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinarea a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10.

 

14. Aranjamentul Administrativ nr. XXI/1796/93 din 11 ianuarie 1994 rezultând din prevederile art. 288 din Regulamentul Comisiei CEE nr. 2454/1993

15. Îndrumări pentru Documentul Administrativ Unic (Ghidul de orientări DAU), elaborat de Comisia Europeană

16. Anexa 1 la Orietările DAU - Prezentare generală a ţărilor UE

17. Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1885/24.06.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import.

18. Ghidul de orientări pentru proceduri simplificate/autorizaţii unice pentru proceduri simplificate, elaborat de Comisia Europeana

19. Raportul special nr. 1/2010 elaborat de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, având ca temă: "Sunt controlate în mod eficace procedurile de vămuire simplificate pentru importuri?"

20. Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1887/24.06.2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, cu modificările și completările ulterioare - formă consolidată.

 

21. Regulamentul (UE) 2339/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană

 

22. Declarare produse cu dubla utilizare:

    1. Adresa circulara nr. 13000/18.05.2018

    2. Formular de autoevaluare

 

23. Adresa circulara referitoare la documentele anexate Declaratiei Vamale

   

24.Adresa circulara nr. 13598/SDMRVT/27.05.2019 - DEFINITIA EXPORTATORULUI

 

25. Instrucțiuni cu privire la calitatea de exportator, în condițiile în care firma mamă nu este înregistrată în UE, însă există o sucursală a acesteia care este înregistrată fiscal în România

 

26. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, varianta consolidată ianuarie 2024

27. Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, modificată şi completată prin H.G. nr.797/25.07.2007;  H.G. nr.946/22.08.2007; H.G nr.544/02.07.2010; H.G. nr. 875/18.08.2010Ș H.G. nr. 790/17.09.2014 și H.G. nr. 1184/08.11.2021.

 

28. Ordinul Președintelui ANAF nr. 792/21.02.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și a Normelor Tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară.

 

29.Ordinul președintelui ANAF nr. 2670/12.09.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plății taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operațiuni vamale.

 

30. Ordinul presedintelui ANAF nr. 1947/08.12.2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor

 

31. Regulamentului delegat (UE) 2023/398 al Comisiei din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește extinderea posibilităților de efectuare a declarațiilor vamale verbal sau prin orice alt act considerat a fi o declarație vamală, invalidarea declarațiilor în cazuri specifice și stabilirea modalităților de efectuare a schimbului de informații pentru declarațiile sumare de intrare

 

32. Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/403 al Comisiei din 8 februarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 în ceea ce privește furnizarea de informații pentru declarațiile sumare de intrare și analiza de risc în scopuri de securitate și siguranță la intrarea mărfurilor și adăugarea Ucrainei pe lista țărilor care figurează în angajamentele garantului pentru tranzit

 

33. Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 648/2024 pentru aprobarea Normelor tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului și ieșirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 11.03.2024