Călători

14 Întrebări frecvente

1) Pentru produsele aduse din afara Uniunii Europene, conţinute în bagajele personale, ce taxe vamale se plătesc? 

Raspuns: 

Taxele vamale aplicabile la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor din state terţe Uniunii Europene în România sunt cele cuprinse în Tariful vamal comun de import al Uniunii Europene, adoptat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun.

Taxele vamale aplicabile începând cu data de 01.01.2022, la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor provenite din ţări terţe sunt cele prevăzute în anexa Regulamentului (CE) nr. 2021/1832, privind modificarea anexei I a Regulamentului (CEE) nr. 2658/1987 a Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun. Pentru a vizualiza taxa vamală puteţi accesa baza de date naţională TARIC_RO accesibilă pe acest site

 

2) Coletele primite din state terţe,de la rude, sunt supuse controlului vamal? 


Raspuns: Potrivit art. 134 şi 139 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al de stabilirea a Codului Vamal al Uniunii, mărfurile care sunt introduse pe teritoriul vamal al UE sunt prezentate imediat după sosirea lor la biroul vamal desemnat sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamală de persoana care a introdus mărfurile pe teritoriul vamal al Uniunii sau, după caz, de persoana care îşi asumă răspunderea pentru transportul mărfurilor ulterior acestei intrări. 
Potrivit Convenţiei Poştale Universale, gestiunea coletelor poştale este în sarcina operatorului poştal. În consecinţă, controlul vamal se efectuează la solicitarea organelor poştale şi în prezenţa destinatarului. 

3) Ce sume de bani sunt obligatoriu de declarat la autoritătile vamale la intrarea/ieşirea din Comunitate? 

Raspuns: Potrivit Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, numerarul transportat de o persoană fizică ce intră sau iese din Uniune, care depăşeşte valoarea de 10.000 de EURO trebuie declarat obligatoriu la autoritatea vamală

4) Vreau să plec în SUA şi să transport în bagaj şi alimente. Sunt restricţii la aceste produse? 

Raspuns: Bunurile la care se face referire nu sunt supuse restricţiilor la scoaterea lor din ţară şi nu se supun plăţii taxelor la export. 
Totuşi, pentru produsele alimentare există diverse restricţii impuse de către statele de destinaţie. 
În ceea ce priveşte restricţiile impuse de către SUA, vă sugerăm să vă adresaţi Ambasadei SUA. 

5) Vreau să plec în concediu într-un stat din Uniunea Europeană cu autovehiculul personal pe care l-am cumpărat în leasing. Am nevoie la ieşirea din ţară de vreun act din partea băncii sau a societăţii de leasing cu care am încheiat contractul? 

Raspuns: Începând cu data de 01.01.2007, data aderării României la Uniunea Europeană, nu se mai efectuează control vamal la frontiera României cu Bulgaria şi Ungaria, birourile vamale fiind desfiinţate.
Pentru informaţii suplimentare vă sugerăm să vă adresaţi Ministerului Administratiei şi Internelor- Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, instituţie care are în atribuţie efectuarea controlului documentelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a documentelor de identitate a persoanelor care intră sau ies în/din România. 

6) În cazul în care vreau să duc cadou unor rude domiciliate într-un stat terţ, un tablou, de ce documente am nevoie pentru a-l putea scoate din ţară? 

Raspuns: 

În conformitate cu prevederile Legii 182/2000 - privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scoaterea din ţară a bunurilor culturale (tablouri), este necesar să prezentaţi autorităţii vamale, originalul certificatului de export definitiv eliberat de Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură, Culte şi patrimonial Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti, cu tabelele anexă, fotografiile acestor obiecte purtând ştampila O.P.C.N. în vederea identificării lor, cât şi un raport de expertiză şi evaluare din care să reiasă valoarea fiecărui obiect în parte.


Potrivit art. 15 din Normele Metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, aprobate prin H.G. nr. 518/2004, publicată în M.Of. al României, Partea I, nr. 370/2004, nu fac obiectul clasării şi pot fi exportate definitiv sau temporar, circulând fără restricţii, operele create de autori în viaţă (artişti plastici, artişti liber profesionişti, artişti amatori, meşteri, artizani, elevi, studenţi sau copii și alții).


Acestea pot fi exportate definitiv fără certificate de export, cu condiţia atestării în faţa autorităţilor vamale a faptului că aceste bunuri sunt create de autori în viaţă


7) Dacă plec în concediu într-un stat membru ce alimente de consum pe termen scurt pot lua cu mine? 

Raspuns: 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, teritoriul vamal al României a devenit parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii Europene, iar pentru mărfurile care au statut unional şi care fac obiectul unor livrări intraunionale, nu se mai efectuează control vamal şi nu se mai întocmesc formalităţi vamale.

Totuşi, datorită faptului că produsele alimentare pot fi purtătoare ale unor germeni patogeni, ţinând seama de condiţiile în care sunt transportate, precum şi faptul că în contextul actual au apărut şi evoluat unele boli transmisibile generatoare de epidemii, aceste categorii de produse au constituit pe parcursul timpului, obiectul mai multor directive comunitare/unionale.

Având în vedere evoluţia influenţei aviare, în scopul reducerii riscului de pătrundere a unor boli, cât şi a extinderii acestora în teritoriile naţionale ale fiecărui stat membru, inclusiv România, au fost luate de asemenea, măsuri restrictive cât şi anumite interdicţii.
La nivel naţional, Autoritatea Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a stabilit prin norme produsele şi subprodusele de origine animală ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecţie la frontieră, cât şi obligativitatea introducerii/scoaterii în/din/prin ţară a acestora, numai prin posturile de inspecţie la frontieră (Ordinul nr. 120/4.724/2022 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 776 din 4 august 2022, în vigoare de la data de 2 noiembrie 2022).

Având în vedere cele de mai sus şi ţinând seama de faptul că fiecare stat membru în parte a considerat oportună stabilirea unor cantităţi limitate din aceste produse ce pot fi introduse pe teritoriul țării respective de către persoanele fizice, vă sugerăm să solicitaţi aceste informaţii reprezentanţelor diplomatice sau consulare ale acestor ţări, acreditate să funcţioneze în România


8) Doresc să ştiu dacă plătesc taxe vamale pentru bunurile aflate într-un colet primit din SUA ca urmare a unei comenzi făcute prin internet? Menţionez că sunt persoană fizică iar expeditorul este persoană juridică. 

Raspuns:

În cazul în care primiţi un colet ca urmare a unei comenzi efectuată prin Internet, eliberarea bunurilor se poate face cu scutire de la plata taxelor vamale numai dacă valoarea globală a bunurilor nu depăşeşte valoarea de 150 EURO.
În situaţia în care valoarea globală a bunurilor depăşeşte valoarea de 150 EURO eliberarea acestora se poate face numai cu achitarea taxelor vamale.

Taxele vamale aplicabile la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor din State terţe Uniunii Europene în România sunt cele cuprinse în Tariful Vamal Comun de import al Uniunii Europene, adoptat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.
Valoarea în vamă la care se aplică taxele vamale este preţul efectiv plătit sau de plătit pentru achiziţionarea bunurilor, documentul justificativ fiind factura emisă de vânzător.

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările ulterioare:

„(1) Baza iniţială pentru valoarea în vamă a mărfurilor este valoarea de tranzacţie, adică preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export către teritoriul vamal al Uniunii, ajustat, dacă este cazul.[...]”

Pentru a se determina valoarea în vamă în temeiul articolului 70 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, la preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate se adaugă elementele prevăzute la art. 71 din acelaşi regulament (de exemplu, cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate, precum şi cheltuielile de încărcare şi manipulare legate de transportul mărfurilor importate până la punctul de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, redevenţe şi drepturi de licenţă, etc.)

În ceea ce privește TVA pentru bunurile conținute într-un colet ca urmare a unei comenzi făcute prin internet, aceasta se datorează la import indiferent de valoarea bunurilor conținute în colet.

Informații suplimentare privind colectarea TVA pentru trimiteri cu o valoare intrinsecă până în 150 EURO pot fi accesate la următorul link https://www.customs.ro/calatori/intrarea-in-romania-dintr-un-stat-necomunitar

 

9) Ce taxe se achită pentru un autoturism achiziţionat într-un stat din Uniunea Europeană pe care doresc să-l înmatriculez în România? 

Raspuns: 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, teritoriul vamal al României a devenit parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii Europene, iar pentru mărfurile care au statut unional şi care fac obiectul unor schimburi intraunionale, nu se mai efectuează control vamal şi nu se mai întocmesc formalităţi vamale.

Pentru alte informaţii cu privire la achitarea altor taxe cuvenite bugetului de stat, respectiv, taxa pe valoarea adăugată este necesar să

vă adresați organelor fiscale.

 


10) Ce taxe se achită pentru un autoturism achiziţionat într-un stat terţ Uniunii Europene pe care doresc să-l înmatriculez în România? 

Raspuns: La introducerea unui autoturism în teritoriul vamal al Uniunii, de către o persoană fizică, pentru punere în liberă circulaţie, este necesar ca aceasta să achite taxa vamală, taxa pe valoarea adăugată şi, dacă este cazul, accize.

Pentru autoturismele introduse în ţară de către persoanele fizice dintr-o ţară terţă în vederea punerii lor în liberă circulaţie, sunt aplicabile prevederile O.M.F.P nr. 1975/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.494/16.07.2010.

Începând cu data de 01.01.2022, taxele vamale aplicabile la importul din state terţe Uniunii Europene în România sunt cele cuprinse în Tariful vamal comun de import al Uniunii Europene, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2021/1832 privind modificarea anexei I a Regulamentului (CEE) nr. 2658/1987 a Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.

Taxa vamală se exprimă în procente şi se aplică la valoarea în vamă a bunului.

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările ulterioare:

„(1) Baza iniţială pentru valoarea în vamă a mărfurilor este valoarea de tranzacţie, adică preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export către teritoriul vamal al Uniunii, ajustat, dacă este cazul.[...]”.

Pentru a se determina valoarea în vamă în temeiul articolului 70 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, la preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate se adaugă elementele prevăzute la art. 71 din acelaşi regulament (de exemplu, cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate, precum şi cheltuielile de încărcare şi manipulare legate de transportul mărfurilor importate până la punctul de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, redevenţe şi drepturi de licenţă, etc).

Taxa pe valoarea adăugată este de 19% stabilită conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică la valoarea în vamă însumată cu valoarea taxelor vamale.

Pentru alte informaţii cu privire la achitarea altor taxe cuvenite bugetului de stat, respectiv, taxa de primă înmatriculare, este necesar să vă adresaţi organelor fiscale

 


11) Sunt cetăţean dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi doresc să vin temporar în România, cu calculatorul personal. Ce formalităţi vamale trebuie să fac? 

Raspuns: Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, teritoriul vamal al României a devenit parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii Europene, iar pentru mărfurile care au statut unional şi care fac obiectul unor schimburi intraunionale, nu se mai efectuează control vamal şi nu se mai întocmesc formalităţi vamale