e-Customs
AES

Specificatii tehnice System To System pentru aplicatia AES - RO si EN

Anexa2 Detalii Mesaje Reguli ND AESRO

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V1

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V2 - 26.07.2023

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V3 - 24.08.2023

Anexa1 SCHEME XSD ND AESRO - V4 - 13.09.2023

 

      În anul 2016, noua legislaţie vamală unională adoptată la nivelul Uniunii Europene a introdus mai multe modificări în derularea formalităților vamale, inclusiv în ceea ce priveşte scoaterea de mărfuri de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Codul vamal al Uniunii (Regulamentul (UE) nr. 952/2013) definește cadrul legal de întocmire a formalităților vamale în ceea ce priveşte scoaterea de mărfuri de pe teritoriul vamal al Uniunii într-un mediu integrat și complet electronic și în acest sens stabilește reguli comune și cerințe de date pentru declarația vamală, declaraţia sumară de ieşire şi notificarea de reexport.

Anexa B prevăzută de Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei a introdus modificări structurale în cerințele privind datele și formatele și codurile acestora care urmează să fie utilizate în declarațiile vamale, în conformitate cu Modelul de date vamale al UE.

Noul model de date permite armonizarea informaţiilor în domeniul vamal și fiscal al UE și consolidează conformitatea și controalele cu politicile vamale ale UE.

      Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (UCC WP) determină dezvoltarea și implementarea Sistemului automatizat de export (AES), având ca scop implementarea cerințelor codului vamal al Uniunii (UCC) aplicabile la export și ieșire.

      Proiectul include 2 componente:

1. Componenta 1 - AES „transeuropean” - urmărește dezvoltarea în continuare a sistemului de export anterior (ECS-P2) pentru a pune în aplicare pe deplin legislația UCC, inclusiv în ceea ce privește simplificările vamale, vămuirea centralizată pentru export și interfața cu EMCS și NCTS. Această componentă include părți dezvoltate la nivel central (când este afectat domeniul comun) și la nivel național (când este afectat doar domeniul extern sau național).

2. Componenta 2 - „Actualizarea sistemelor naționale de export” - urmărește modernizarea sistemelor naționale utilizate pentru îndeplinirea anumitor formalități de export și/sau de ieșire care nu afectează domeniul comun al AES.

      Funcționalitățile implementate în AES-P1 vor fi aplicate în toate statele membre începând cu 1 decembrie 2023 (data stabilită în UCC WP pentru sfârșitul perioadei de tranziție de la ECS-P2 la AES-P1).

      În prezent, la nivelul Autorităţii Vamale Romane este în derulare proiectul ”Servicii de dezvoltare software pentru pentru implementarea NCTS-RO faza 5 și AES-RO ”. Reprezentanţii Autorităţii Vamale Române împreună cu cei ai Centrului Naţional de Informaţii Fiscale participă activ la procesul de dezvoltare, implementare și modernizare a acestor sisteme electronice inclusiv componentele naționale.

      Noul sistem de declarare la export AES oferă beneficii semnificative pentru derularea comerțului, permițând simplificări și facilități în declararea mărfurilor cum ar fi:

- schimbul securizat de informații în format electronic între aplicațiile operatorilor economici autorizați să folosească soluția de conectare EDI (Exchange Data Interface) pentru derularea operațiunilor de export, conform specificațiilor DG TAXUD;

- încărcarea datelor aferente declaraţiilor de export dintr-un fişier XML;

- vămuirea centralizată la export, care permite operatorilor economici cu statut de AEO să depună declarația de export la biroul vamal responsabil de locul în care sunt stabiliți (biroul vamal de supraveghere - SCO), în timp ce mărfurile sunt prezentate la vamă la un alt birou vamal (biroul vamal de prezentare - PCO);

- o nouă legătură între sistemele AES şi EMCS, în cazul exportului de mărfuri în suspendare de accize. Această componentă va permite monitorizarea în timp real a stării mişcărilor produselor accizabile în regim suspensiv, îmbunătăţind capacitatea administraţiei fiscale de a supraveghea şi controla mișcarea produselor accizabile în regim suspensiv;

- asigurarea unei interconectari între sistemele NCTS5-RO și AES-RO care să asigure închiderea automată a mișcărilor de export deschise în cazul procedurii de export urmat de tranzit;

- dezvoltarea unui mecanism care să asigure legătura între AES-RO şi Sistemul de Decizii Vamale, prin care datele din declaraţia vamală să fie verificate cu cele din autorizaţii;

- notificarea de reexport.

      Alte noutăţi:

- declarația vamală nu se mai tipărește de către declarant/reprezentant;

- documentele se anexează la declaraţia vamală în format electronic;

- liberul de vamă se acordă automat de sistemul AES în situaţia în care declaraţia vamală este selectată fără control.

      Structura declarației de export este separată în trei părți (nivele):

  • - Nivelul general

  • - Nivelul expedierii mărfurilor

  • - Nivelul de articol de mărfuri

Elementele de date de la nivelul general conţin informaţii care se aplică întregii declaraţii.

Nivelul expedierii mărfurilor conţine toate informaţiile privind mărfurile care fac obiectul unei declaraţii vamale standard sau simplificate ori al unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului. În cazul unei declaraţii suplimentare, nivelul expedierii mărfurilor se referă la totalitatea mărfurilor care fac obiectul aceleiași declaraţii vamale standard sau simplificate ori al unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului. „Expedierea mărfurilor” înseamnă totalitatea mărfurilor acoperite de un contract comercial între un vânzător și un cumpărător.

Nivelul articolului de mărfuri conţine toate informaţiile referitoare la un singur articol dintr-o expediere de mărfuri.