e-Customs
ECS

SISTEMUL DE CONTROL AL EXPORTULUI – ECS 
 

Începând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 


• Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
• Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
• Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului Vamal al Uniunii; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii. 

Legislaţia Uniunii prevede ca toate mărfurile care se scot de pe teritoriul vamal al Uniunii, indiferent de destinaţia lor finală, să fie supuse analizei de risc şi controlului vamal. Prin urmare s-a impus necesitatea instituirii unui nivel comun de protecţie şi asigurarea aplicării uniforme a controalelor vamale de către fiecare Stat Membru. 

Prin Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1194/13.04.2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 309/22.04.2016, Partea I, este stabilită procedura de export prin utilizarea aplicației ECS-RO. Aceste norme se aplică tuturor mărfurilor destinate a părăsi teritoriul vamal al Uniunii, fie pe baza unei declaraţii vamale fie, când ieşirea din Uniune nu este reglementată de o declaraţie vamală, pe baza unei declaraţii sumare de ieşire. 

Sistemul de control al exportului- ECS-RO este un sistem informatic, dezvoltat încă din anul 2007 de către Comisia Europeană, care permite schimbul de mesaje şi de informaţii referitoare la mărfurile declarate la export, între autorităţile vamale naţionale şi între acestea şi operatorii economici, precum şi cu Comisia Europeană. 

Utilizarea sistemului ECS-RO permite autorităţilor vamale să controleze ieşirea de pe teritoriul vamal al Uniunii a mărfurilor declarate la export şi constituie principala modalitate de certificare a ieşirii în scopuri de T.V.A. şi a altor taxe. 
Prin Sistemul de Control al Exportului s-a instituit un nivel comun de protecţie în cazul controalelor vamale efectuate asupra mărfurilor care ies de pe teritoriul vamal al Uniunii, distribuie rezultatele analizei de risc efectuate între autorităţile vamale implicate şi gestionează declaraţiile sumare de ieşire (EXS). 

Aplicaţia naţională ECS-RO 

În România declaraţiile vamale de export se depun prin utilizarea aplicaţiei informatice naţionale -ECS-RO, care gestionează operaţiunile de: 
- export definitiv; 
- export temporar în cadrul regimului de perfecţionare pasivă; 
- export temporar în vederea unei returnări ulterioare în aceeaşi stare; 
- reexport, care urmează unui regim special. 
- export de produse compensatoare obţinute din mărfuri echivalente în cadrul regimului de perfecţionare activă înainte ca mărfurile provenite din import să fie plasate sub regim. 
De asemenea, aplicația națională ECS-RO gestionează și declarațiile sumare de ieșire. 

Documentul de însoţire la export - EAD 

Este un document tipărit din aplicaţia ECS-RO care însoţeşte mărfurile de la biroul vamal de export la biroul vamal de ieşire, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, apendicele H1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. 
În cazul procedurii normale de vămuire, la acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal tipăreşte documentul de însoţire la export- EAD pe care îl înmânează declarantului/reprezentantului vamal. 
În cazul procedurii de înscriere în evidențele declarantului, la acordarea liberului de vamă, operatorul economic tipărește documentul de însoțire- EAD. 

Certificarea ieșirii mărfurilor 


Biroul vamal de export certifică că mărfurile declarate au părăsit teritoriul vamal al Uniunii, în cazurile prevăzute la art. 334 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, și la solicitarea declarantului /reprezentantului vamal autentifică formularul din anexa nr. 1. 

Declaraţia sumară de ieşire 
Declarația sumară de ieșire se depune la biroul vamal de ieșire în condițiile art. 271 din Codul Vamal al Uniunii și ale art. 341 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447. 
Declarația sumară de ieșire nu mai este cerută dacă declarația electronică de tranzit conține datele din declarația sumară de ieșire, cu condiția ca biroul de destinație să fie totodată biroul vamal de ieșire sau ca biroul de destinație să fie înafara teritoriului vamal al Uniunii. 
Declaraţia sumară de ieşire se depune la biroul vamal de ieşire. Pentru traficul maritim, acesta este portul Uniunii unde se încarcă marfa pe vasul care o va scoate din Uniunii, chiar dacă vasul face escale în alte porturi ale Uniunii înainte de ieşirea din Uniunii. 


Termenul-limită de depunere a declaraţiilor vamale/sumare 


Depunerea EXS la biroul vamal de ieșire se face în termenele prevăzute la art. 244 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. 
În cazul în care mărfurile care părăsesc teritoriul vamal al Uniunii sunt acoperite fie de o declaraţie vamală, fie de o declaraţie sumară de ieşire, acestea trebuie să fie depuse la biroul vamal competent, în următoarele termene: 

(a) în cazul transportului maritim: 
    (i) pentru deplasările de mărfuri în containere, altele decât cele menționate la punctele (ii) și (iii), cel puțin cu 24 de ore înainte ca mărfurile să fie încărcate pe nava la bordul căreia acestea trebuie să părăsească teritoriul vamal al Uniunii; 
    (ii) pentru deplasările de mărfuri în containere între teritoriul vamal al Uniunii și Groenlanda, Insulele Feroe, Islanda sau porturile de la Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Neagră sau Marea Mediterană și toate porturile din Maroc, cel puțin cu două ore înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Uniunii; 
    (iii) pentru deplasările de mărfuri în containere între departamentele franceze de peste mări, Insulele Azore, Madeira sau Insulele Canare și un teritoriu situat în afara teritoriului vamal al Uniunii, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de 24 de ore, cu cel puțin cu două ore înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Uniunii; 
    (iv) în cazul deplasărilor care nu implică mărfuri în containere, cu cel puțin cu 2 ore înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Uniunii; 

(b) în cazul transportului aerian, cu cel puţin 30 de minute înaintea plecării dintr-un aeroport situat pe teritoriul vamal al Uniunii; 

(c) în cazul transportului rutier şi pe căile navigabile interioare, cu cel târziu o oră înainte ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al Uniunii; 

(d) în cazul transportului feroviar: 
     (i) în cazul în care călătoria cu trenul de la ultima stație de formare a trenului până la biroul vamal de ieșire durează mai puțin de două ore, cu cel târziu o oră înainte de sosirea mărfurilor la locul pentru care biroul vamal de ieșire este competent; 
     (ii) în toate celelalte cazuri, cu cel târziu două ore înainte ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al Uniunii; 
(e) în cazurile în care se aplică Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei, declarația trebuie să fie depusă la biroul vamal competent cel mai târziu la momentul încărcării mărfurilor în conformitate cu articolul 5 alineatul (7) din regulamentul menționat. 
(f) În următoarele situații, termenul-limită pentru depunerea unei declarații prealabile la ieșire este cel aplicabil mijloacelor active de transport utilizate în vederea părăsirii teritoriului vamal al Uniunii: 
   (i) în cazul în care mărfurile au ajuns la biroul vamal de ieșire printr-un alt mijloc de transport decât cel cu care au fost transferate înainte de a părăsi teritoriul vamal al Uniunii (transportul intermodal); 
   (ii) în cazul în care mărfurile au ajuns la biroul vamal de ieșire printr-un mijloc de transport care este, la rândul său, transportat prin intermediul unui mijloc de transport activ la momentul părăsirii teritoriului vamal al Uniunii (transportul combinat).

Derogarea de la obligaţia de a depune o declaraţie sumară de ieşire (EXS): 


În cazul mărfurilor prevăzute la art. 263 alin. (2) din Codul Vamal al Uniunii și art. 245 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 nu se depune o declarație sumară de ieșire. 
Legislaţia Uniunii prevede mai multe tipuri de mărfuri/trafic pentru care depunerea unei EXS nu este necesară. Printre cele mai importante care se referă la transportul maritim se numără: 
• Containere goale; 
• Mişcări cargo intracomunitare; 
• Încărcătura FROB- marfa care rămâne la bordul navei, inclusiv marfa încărcată în alte porturi ale Uniunii. 
Totodată, sunt excluse de la depunerea declaraţiei sumare de ieşire mărfurile neunionale depozitate temporar sau plasate sub regim de zonă liberă, transbordate pe termen scurt (se înțelege termenul mai mic de 14 zile). 

Cine poate depune o EXS: 


Potrivit art. 271 alin. (2) din Codul Vamal al Uniunii, declaraţia sumară de ieşire se depune de către transportator. În pofida obligațiilor transportatorului, declarația sumară de ieșire poate fi depusă, în locul transportatorului, de una dintre persoanele următoare: 
(a) exportatorul, expeditorul sau orice altă persoană în numele sau în contul cărora acționează transportatorul; 
(b) orice persoană în măsură să prezinte mărfurile în cauză sau să asigure prezentarea acestora la biroul vamal de ieșire. 

Procedura alternativă de declarare a mărfurilor la export- în situaţia în care aplicaţia informatică ECS-RO nu funcţionează 
1. Fie declaraţia vamală de export pe suport hârtie, utilizând formularul care corespunde modelului din anexa nr. 9, apendicele B1 - B4 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, la care se adaugă documentul de siguranţă şi securitate care corespunde modelului din anexa nr. 9, apendicele J1 şi o listă de articole - securitate şi siguranţă care corespunde modelului din anexa nr. 9, apendicele J2 la acelaşi regulament. 
2. Fie, declaraţia vamală de export pe suport hârtie, utilizând un document administrativ unic de export/ securitate care corespunde modelului din anexa nr. 9, apendicele I1 şi o listă de articole export/securitate care corespunde modelului din anexa nr. 9, apendicele I2 la regulamentul menționat anterior. 
Mărfurile circulă până la biroul vamal de ieșire însoțite de exemplarul 3 al declarației vamale de export. Acesta înregistrează în evidențele proprii operațiunea și ștampilează documentul, dacă i se solicită acest lucru. 

Procedura alternativă de declarare a mărfurilor utilizând declaraţia sumară de ieşire 


Declaraţia sumară de ieşire întocmită în scris, pe suport de hârtie, este întocmită utilizând formularul document de securitate şi siguranţă conform modelului din anexa nr. 9, apendicele J1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. În cazul în care transportul pentru care se întocmeşte o declaraţie sumară de ieşire se compune din mărfuri constituite din mai mult de un articol, documentul de securitate şi siguranţă este completat de o listă de articole al cărei model figurează în anexa nr. 9, apendicele J2 din regulamentul menționat anterior. Lista de articole este parte integrantă din documentul de securitate şi siguranţă. 

Persoanele din Direcţia Reglementări Vamale care asigură activitatea de asistenţă tehnică pentru Sistemul de Control al Exportului pot fi contactate la: 


- Telefon (Phone): +4 021/314.57.46
- Adresă de e-mail (E-mail address): ro_ecshd@customs.ro 
- Program de asistenţă (Timetable): Luni-Joi (Mo-Thu) 08.30-17.00; Vineri (Fri) 08.30-14.30.