e-Customs
Planul National de Redresare si Rezilienta

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput astfel încât să asigure dezvoltarea României, prin sprijinirea nivelului de adaptare la situații de criză, în contextul recuperării după criza COVID-19, cât și valorificarea potențialului de dezvoltare economică, prin reforme majore și investiții cheie.

 

Componenta Ministerului Finanțelor din PNRR (Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii) cuprinde un număr de 5 reforme și 8 investiții, având alocat un buget total de 371,8 mil. EUR și vizează: reforma administrației fiscale (obiectiv - creșterea ponderii veniturilor colectate de ANAF cu cel puțin 2,5% din PIB față de valoarea indicatorului din anul 2019, respectiv reducerea decalajului TVA cu 5 puncte procentuale în 2026 față de valoarea indicatorului din 2019) și revizuirea cadrului fiscal, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, consolidarea capacității instituționale de prognozare a cheltuielilor cu pensiile, înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare.

 

Sub coordonarea Ministerului Finanțelor, Autoritatea Vamală Română și-a asumat prin PNRR următoarea reformă:

 

R2. Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice

 

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți capacitatea administrativă și operațională a Autorității Vamale Române și de a crea condiții favorabile pentru tranziția activității de vămuire către un mediu complet electronic și simplificarea formalităților vamale .

 

Principalele investiții se referă la:
 

a) dotarea cu scannere și echipamente de tip nedistructiv pentru mărfuri cargo a birourilor vamale de frontieră;
b) construirea Centrului Național de Analiză Imagistică privind analiza radiografiilor/scanărilor trailerelor și containerelor din birourile vamale de frontieră;
c) achiziția de echipamente IT la nivelul birourilor vamale de frontieră pentru a integra sistemele de securitate.
 

Aceste investiții sunt implementate prin proiectul „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrul național de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea A.V.R.”

 

     MATERIALE DE PROMOVARE, ANUNȚURI ȘI COMUNICATE DE PRESĂ
      - 05.12.2023 - Anunț de presă privind implementarea proiectului „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrul național de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea A.V.R."

        - 19.04.2024 - Comunicat de presă privind implementarea proiectului „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare  autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrul național    de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea A.V.R."

        - Roll-up amplasat la intrarea în sediul central al Autorității Vamale Române

        - A fost solicitat contractantului care va furniza sistemele de scanare cu raze X și integrarea acestora  în Centrul național de analiză imagistică, de a asigura aplicarea la loc vizibil de autocolante, cu următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: ”Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU” sigla Guvernului României, logo PNRR.

 

d) dezvoltarea de noi sisteme IT pentru vamă:

          1. Implementarea sistemului informatic privind declarația vamală cu un set redus de date pentru expedierile cu valoare redusă;

          2. Alinierea la sistemul ICS2 (Sistemul de control al importurilor) – faza 1, respectiv interconectarea sistemului național de analiză de risc RMF-RO cu sistemul transeuropean ICS2 în vederea efectuării unei analize de risc complete în domeniul siguranței și securității pentru mărfurile transportate pe cale aeriană de către operatorii poștali și transportatorii expres;
          3. Alinierea sistemului EMCS_RO (Sistemul pentru monitorizarea circulației produselor supuse accizelor) la EMCS faza 4, respectiv alinierea la versiunile actuale ale sistemului EMCS;
          4. Implementarea NCTS_RO faza 5 și AES_RO;
          5. Modernizarea Sistemului naţional de import în cadrul Codului vamal al Uniunii, respectiv modernizarea sistemului naţional de import şi implicit actualizările aplicaţiilor conexe;
          6. Investiții în gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală (UUM & DS), și anume dezvoltarea și implementarea sistemului de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală;

          7. Alinierea la sistemul ICS2 – fazele 2 și 3;

          8. Sistemul de monitorizare a activității de supraveghere și control vamal;
          9. Aplicația de autorizare și gestionare a activităților din Zona liberă;
          10. Aplicația pentru gestionarea deciziilor (autorizațiilor) naționale.

 

Cele 10 proiecte prin care se dezvoltă noile sisteme IT pentru vamă sunt implementate în echipe comune, cu specialiști numiți din cadrul:

- Ministerului Finanțelor - care răspund de derularea contractelor;

- Autorității Vamale Române - care asigură componenta de business din proiecte;

- Centrului Național pentru Informații Financiare - care asigură componenta tehnică din proiecte.

 

În anul 2022, la înființarea Autorităţii Vamale Române și preluarea acestor proiecte de la Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza anexei 5 la HG nr. 237/2022, activitatea de vămuire, schimbul de informații între operatorii economici și autoritățile vamale și schimburile între autoritățile vamale din statele membre efectuate pe cale electronică reprezentau 80 % din activitatea Autorităţii Vamale Române. Investițiile din cadrul acestei reforme au ca scop aducerea la procentul de 100 % până la finalul anului 2025.

Este vizată operaţionalizarea Autorităţii Vamale Române şi implementarea unui cadru organizatoric şi funcţional unitar al administraţiei vamale în vederea asigurării unei coordonări integrate a tuturor structurilor acesteia în vederea sporirii eficienţei şi a capacităţii operative în combaterea fenomenelor de fraudă vamală şi fiscală.

Se are în vedere modernizarea sistemului informatic al Ministerului Finanțelor în domeniul vamal, abordând problematici legate de infrastructură IT, precum şi cele complementare acestora, necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor, însoţite de proceduri de vămuire simplificate.

 

Comunicatele de presă și alte informații publice privind implementarea acestor proiecte sunt pubilcate pe site-ul web al coordonatorului de reformă, Ministerul Finanțelor, în secțunea "Comunicate de presă", la următorul link: https://mfinante.gov.ro/ro/pnrr

 

ANUNȚURI ȘI COMUNICATE DE PRESĂ PRIVIND NOILE SISTEME IT PENTRU VAMĂ LANSATE DE AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ

 

- 03.05.2022 - Anunț de presă privind implementarea proiectului “Servicii de dezvoltare software pentru implementarea sistemului informatic One Stop Shop (OSS_RO) conform cerințelor intracomunitare și naționale - Lot 1 - Servicii de dezvoltare software pentru implementarea sistemului informatic privind declarația vamală cu set redus de date”

- 15.06.2022 - Comunicat de presă privind începerea proiectului “Servicii de dezvoltare software pentru modernizarea sistemului național de import în cadrul Codului Vamal al Uniunii”

- 30.09.2022 - Comunicat de presă privind finalizarea proiectului “Servicii de dezvoltare software pentru alinierea sistemului ICS2 - faza 1”

- 10.10.2023 - Comunicat de presă privind începerea proiectului “Servicii de dezvoltare software pentru alinierea la sistemul ICS2 Faza 2 și Faza 3 – sistemul național de control pentru efectuarea analizei de risc de siguranță și securitate – pentru declarația sumară de intrare”

- 02.11.2023 - Comunicat de presă privind intrarea în fază de testare a aplicației NCTS5-RO în cadrul proiectului ”Servicii de dezvoltare software pentru pentru implementarea NCTS-RO faza 5 și AES-RO”

- 28.11.2023 - Comunicat de presă privind data de intrare în producție a sistemelor AES-RO și NCTS5-RO în cadrul proiectului ”Servicii de dezvoltare software pentru pentru implementarea NCTS-RO faza 5 și AES-RO”

- 09.02.2024 - Comunicat de presă privind replanificarea datei de intrare în producție a sistemelor AES-RO și NCTS5-RO în cadrul proiectului ”Servicii de dezvoltare software pentru pentru implementarea NCTS-RO faza 5 și AES-RO

- 16.04.2024 - Anunț de presă privind implementarea proiectului ”Alinierea sistemului EMCS_RO la EMCS faza 4” 

- 25.05.2023 - Comunicat de presă privind lansarea noului sistem ICS2 – faza 2 în cadrul proiectului “Servicii de dezvoltare software pentru alinierea la sistemul ICS2 Faza 2 și Faza 3 – sistemul național de control pentru efectuarea analizei de risc de siguranță și securitate – pentru declarația sumară de intrare”

- 25.05.2023 - Comunicat de presă privind lansarea noului sistem de tranzit computerizat NCTS – faza 5 în cadrul proiectului “Servicii de dezvoltare software pentru implementarea NCTS-RO faza 5 și AES-RO”

 

ALTE PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR ÎN CARE AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ ESTE BENEFICIAR FINAL

 

PNRR este o oportunitate unică pentru dezvoltarea digitală a administrației fiscale, implementare de concepte noi, inovative, care să modifice sau să influențeze paradigma de funcționare a instituției si să faciliteze tranziția către o interacțiune preponderent digitală, atât în procesele care implică interacțiuni externe instituției cât și în procesele interne ale acesteia.

 

După reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în anul 2022 și înființarea Autorității Vamale Române ca instituție publică nouă desprinsă din Agența Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Vamală Română a fost cooptată în mai 2024 ca beneficiar final de business al sistemului informatic ”Case management juridic”, dezvoltat prin proiectul ”Servicii pentru dezvoltarea și implementarea sistemului informatic de gestionare a activității din domeniul juridic de la nivelul  Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu și structuri subordonate ale acesteia și al Autorității Vamale Române”.

 

Proiectul este finanțat în cadrul R1. Reformei Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare, I3. Asigurarea capacității de raspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a MF/ANAF prin implementarea hub-ului financiar, asigurarea infrastructurii hardware/software și interoperabilității sistemelor din PNRR și are ca termen de finalizare T2 2026.

 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene                     Facebook PNRR