e-Customs
Planul National de Redresare si Rezilienta

 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput astfel încât să asigure dezvoltarea României, prin sprijinirea nivelului de adaptare la situații de criză, în contextul recuperării după criza COVID-19, cât și valorificarea potențialului de dezvoltare economică, prin reforme majore și investiții cheie.

 

Componenta Ministerului Finanțelor din PNRR (Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii) cuprinde un număr de 5 reforme și 8 investiții, având alocat un buget total de 371,8 mil. EUR și vizează: reforma administrației fiscale (obiectiv - creșterea ponderii veniturilor colectate de ANAF cu cel puțin 2,5% din PIB față de valoarea indicatorului din anul 2019, respectiv reducerea decalajului TVA cu 5 puncte procentuale în 2026 față de valoarea indicatorului din 2019) și revizuirea cadrului fiscal, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, consolidarea capacității instituționale de prognozare a cheltuielilor cu pensiile, înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare.

 

Sub îndrumarea Ministerului Finanțelor, Autoritatea Vamală Română și-a asumat prin PNRR următoarea reformă:

 

R2. Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice

 

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți capacitatea administrativă și operațională a Autorității Vamale Române și de a crea condiții favorabile pentru tranziția activității de vămuire către un mediu complet electronic și simplificarea formalităților vamale .

 

Principalele investiții se referă la:
 

a) dotarea cu scannere și echipamente de tip nedistructiv pentru mărfuri cargo a birourilor vamale de frontieră;
b) construirea Centrului Național de Analiză Imagistică privind analiza radiografiilor/scanărilor trailerelor și containerelor din birourile vamale de frontieră;
c) achiziția de echipamente IT la nivelul birourilor vamale de frontieră pentru a integra sistemele de securitate.
 

Aceste investiții sunt implementate prin proiectul „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrul național de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea A.V.R.”

 

     MATERIALE DE PROMOVARE, ANUNȚURI ȘI COMUNICATE DE PRESĂ

      - 05.12.2023 - Anunț de presă privind implementarea proiectului „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrul național de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea A.V.R."

        - 19.04.2024 - Comunicat de presă privind implementarea proiectului „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare  autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrul național    de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea A.V.R."

        - Roll-ul amplasat la intrarea în sediul central al Autorității Vamale Române

        - A fost solicitat contractantului care va furniza sistemele de scanare cu raze X și integrarea acestora  în Centrul național de analiză imagistică, de a asigura aplicarea la loc vizibil de autocolante, cu următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: ”Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU” sigla Guvernului României, logo PNRR.

 

d) dezvoltarea de noi sisteme IT pentru vamă:
 

1. Implementarea sistemului informatic privind declarația vamală cu un set redus de date pentru expedierile cu valoare redusă;
2. Alinierea la sistemul ICS2 (Sistemul de control al importurilor) – faza 1, respectiv interconectarea sistemului național de analiză de risc RMF-RO cu sistemul transeuropean ICS2 în vederea efectuării unei analize de risc complete în domeniul siguranței și securității pentru mărfurile transportate pe cale aeriană de către operatorii poștali și transportatorii expres;
3. Alinierea sistemului EMCS_RO (Sistemul pentru monitorizarea circulației produselor supuse accizelor) la EMCS faza 4, respectiv alinierea la versiunile actuale ale sistemului EMCS;
4. Implementarea NCTS_RO faza 5 și AES_RO;
5. Modernizarea Sistemului naţional de import în cadrul Codului vamal al Uniunii, respectiv modernizarea sistemului naţional de import şi implicit actualizările aplicaţiilor conexe;
6. Investiții în gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală (UUM & DS), și anume dezvoltarea și implementarea sistemului de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală;

7. Alinierea la sistemul ICS2 – fazele 2 și 3;

8. Sistemul de monitorizare a activității de supraveghere și control vamal;
9. Aplicația de autorizare și gestionare a activităților din Zona liberă;
10. Aplicația pentru gestionarea deciziilor (autorizațiilor) naționale.

 

Cele 10 proiecte prin care se dezvoltă noile sisteme IT pentru vamă sunt implementate în echipe comune, cu specialiști numiți din cadrul:

- Ministerului Finanțelor - care răspund de derularea contractelor;

- Autorității Vamale Române - care asigură componenta de business din proiecte;

- Centrului Național pentru Informații Financiare - care asigură componenta tehnică din proiecte.

 

În anul 2022, la înființarea Autorităţii Vamale Române și preluarea acestor proiecte de la Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza anexei 5 la HG nr. 237/2022, activitatea de vămuire, schimbul de informații între operatorii economici și autoritățile vamale și schimburile între autoritățile vamale din statele membre efectuate pe cale electronică reprezentau 80 % din activitatea Autorităţii Vamale Române. Investițiile din cadrul acestei reforme au ca scop aducerea la procentul de 100 % până la finalul anului 2025.

Este vizată operaţionalizarea Autorităţii Vamale Române şi implementarea unui cadru organizatoric şi funcţional unitar al administraţiei vamale în vederea asigurării unei coordonări integrate a tuturor structurilor acesteia în vederea sporirii eficienţei şi a capacităţii operative în combaterea fenomenelor de fraudă vamală şi fiscală.

Se are în vedere modernizarea sistemului informatic al Ministerului Finanțelor în domeniul vamal, abordând problematici legate de infrastructură IT, precum şi cele complementare acestora, necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor, însoţite de proceduri de vămuire simplificate.

 

Comunicatele de presă și alte informații publice privind implementarea acestor proiecte sunt pubilcate pe site-ul web al coordonatorului de reformă, Ministerul Finanțelor, în secțunea "Comunicate de presă", la următorul link: https://mfinante.gov.ro/ro/pnrr

 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene                     Facebook PNRR