Info Publice
82 Anunturi COVID-19-Reglementari-si-instructiuni

1. În contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), toate solicitările privind măsurile tarifare și netarifare aplicabile mărfurilor la import sau export a căror soluționare intră în competența Direcției Generale a Vămilor se vor transmite în format electronic la următoarea adresă de email: taric@customs.ro , iar în ceea ce privește originea mărfurilor, se vor transmite în format electronic, la următoarea adresă de email: origine@customs.ro .

 

2. Vă informăm că în data de 03.04.2020, în Jurnalul Oficial al UE nr. 103I, seria L, a fost publicată Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020.

Aceasta poate fi accesată pe site-ul oficial al Uniunii Europene la următorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2020:103I:TOC

 

 

3. Ca urmare a crizei create de pandemia COVID-19, la nivelul Comisiei Europene – DG TAXUD au fost elaborate recomandări cu privire la aplicarea dispozițiilor vamale referitoare la procesul de emitere a deciziilor vamale, procedurile și formalitățile vamale.

Pentru situațiile particulare privind împuternicirea în vamă în cazul comerțului electronic, deciziile vamale, datoria vamală și garanțiile, originea mărfurilor, intrarea și ieșirea mărfurilor pe/de pe teritoriul Uniunii Europene, proceduri vamale, tranzit, regimuri speciale, au fost identificate o serie de dispoziții existente care oferă soluții valide în aceste circumstanțe excepționale.

Obiectivul recomandărilor este să ofere îndrumări persoanelor interesate cu privire la soluțiile practice oferite de cadrul legal actual, pentru a asigura o aplicare uniformă a Codului vamal al Uniunii chiar și în acest moment de criză. Deoarece situația poate evolua rapid și presupune îndrumări suplimentare cu privire la probleme suplimentare, recomandările au fost concepute ca un document în evoluție, care va fi actualizat în funcție de necesități.

Recomandările pot fi accesate pe pagina oficială de internet a Comisiei Europene:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en”.

 

 

4. În contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), toate solicitările privind clasificarea tarifară și documentele anexate acestora (cu excepția ITO), se vor transmite în format electronic, la următoarele adresa de email: nomenclatura@customs.ro .

 

5. Depunerea dovezilor de origine preferențială în timpul crizei COVID-19 

 

6. A N U N T privind luarea unor masuri referitoare la modalitatea de transmitere catre autoritatea vamala a solicitarilor care vizeaza prelucrarea cererilor de interventie, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 608/2013. Tinând cont de contextul global actual generat de pandemia de coronavirus COVID – 19 si activitatile pe care Directia Generala a Vamilor le desfasoara privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, în ceea ce priveste prelucrarea cererilor de interventie si a luarii deciziilor referitoare la acceptarea, prelungirea, respingerea, modificarea, revocarea, suspendarea acestora, va aducem la cunostinta faptul ca, solicitarile adresate autoritatii vamale în acest sens, se pot transmite pe adresa de e-mail vama@customs.ro.

 

7. În vederea aplicării dispozițiilor privind regulile de origine cuprinse în aranjamentele comerciale preferențiale ale Uniunii Europene și luând în considerare instrucțiunile elaborate de Comisia Europeană – DG TAXUD, cu privire la acceptarea dovezilor de origine în perioada crizei generate de virusul COVID-19, administrația vamală din România va lua în considerare ca originea/statutul mărfurilor în liberă circulație în cadrul uniunii vamale dintre Uniunea Europeană și Turcia, exportate din România să poată fi declarate și prin alte metode decât prin emiterea de către autoritatea vamală a certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, EUR-MED sau A.TR.

Astfel, în aplicarea prevederilor din aranjamentele comerciale preferențiale ale UE, precum și ale Ordinului nr.1191/13.04.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR, emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, considerăm că autorizația de exportator autorizat poate fi emisă de către Direcțiile Regionale Vamale, la cerere, chiar primită prin poșta electronică, în regim de urgență, în baza următoarelor documente, menționate în Anexa la Ordin (Normele tehnice):

  • actul constitutiv al societăţii;

  • certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

  • declarația pe proprie răspundere privind regula de origine pe care produsul o îndeplinește pentru a fi considerat ca originar și în contextul cărui acord/aranjament comercial preferențial încheiat de UE.

  • declarație pe propria răspundere a exportatorului care solicită autorizarea, că va păstra toate documentele și informațiile justificative care vor putea fi prezentate ulterior, la cererea autorității vamale, respectiv:

- descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;

- structura de preţ a produsului finit în cazul în care la fabricarea acestuia sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică;

- liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

- documentele care au însoţit la momentul importului materialele folosite la obţinerea produselor finite exportate, pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi declaraţia vamală, dovada de origine, factura aferentă, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare;

- documentele care însoţesc la export produsele finite obţinute din materialele importate potrivit literei g), pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi: declaraţia vamală, dovada de origine (dacă este cazul), factura aferentă, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declaraţia furnizorului, precum şi copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor la import aferente materiilor prime neoriginare, conform prevederilor regulii non-drawback.

 

8.  Comisia Europeană – DG Taxud a publicat un document care cuprinde răspunsurile COM la întrebările statelor membre care au solicitat clarificări în contextul aplicării Deciziei.

Documentul poate fi accesat la următorul link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-questions-and-answers-commission-decision_en

 

9. Vă informăm că în data de 11.05.2020, în Monitorul Oficial al României nr. 376, Partea I, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.926 din 07 mai 2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020. O.M.F.P. nr. 1.926/2020 conține prevederi referitoare la:

 

- art. 1 - aprobarea Listei bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin;

 

- art. 2 – definirea organizaţiilor aprobate de autorităţile competente din statele membre, în sensul art. 1 alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei și procedura de autorizare a acestora - organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin unităţile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire și modelele de cerere privind autorizarea și de decizie privind aprobarea/respingerea autorizării (anexele nr. 2 și 3 la ordin);

 

- art. 3 – prevederi aplicabile pentru importurile efectuate anterior datei intrării în vigoare a prevederilor ordinului de organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic;

 

- art. 4 - persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA anterior datei intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi se încadrau în prevederile Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei pot solicita rambursarea taxelor la import şi a TVA la organele vamale competente.